Kriminalistická balistika

Obsah:

Literatura: například A.B. ŽUK - Revolvery a pistole

Pojem

Kriminalistická balistická expertiza vychází z poznatků balistiky, nauky o zbraních a střelivu a kriminalistické mechanoskopie, které aplikuje a rozvíjí na objekty významné pro objasnění trestních věcí.

Objekty zkoumání:

Kriminalistickou balistickou expertizou se zkoumají a zjišťují: lovecká kulovnice

Zkoumáním se zjišťuje:

Při každém zkoumání zbraně, střel nebo nábojnic se provádí porovnání s nábojnicemi (střelami) vedenými na Kriminalistickém ústavu v ústřední sbírce balistických stop z neobjasněných trestných činů. (Sbírka je vedena od roku 1945).

sbírka střel a nábojnic

Výklad některých pojmů kriminalistické balistiky

Zbraní se tu rozumí "cokoli, (pokud z jednotlivého ustanovení nevyplývá něco jiného), čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším (§ 89 odst. 5 tr. zák.).

Střelnými zbraněmi se v kriminalistické balistice rozumí zbraně uvedené v zákoně o zbraních a střelivu. Jde o předměty, popř. zařízení, jejichž charakteristickou vlastností je vypuštění střely určené k zasažení (destrukci) cíle s využitím rychlého uvolnění nahromaděné energie (výstřel).

Dělení ručních střelných zbraní

Ruční střelné zbraně se dělí:

Řez revolverem

Řez revoverem

Dalšími zbraněmi se rozumí: Nábojem se rozumí sestava - nábojnice, zápalka a prachová náplň (nebo jen nárazová slož) a střela. Střely pro náboje do ručních palných zbraní se člení na:
Podle tvaru se člení na kulovité, ogivální, biogivální, šipky, broky, speciální kulové střely do brokovnic (S-Ball, Brenneke, Ideal aj.) a narkotizační pro odchyt zvěře.

Důkazní souvislosti zkoumání zbraní a střeliva
Taktická hlediska zajišťování objektů zkoumání

Kriminalistické balistické expertizy se využívá zejména při objasňování:

U násilných trestných činů spáchaných neznámými pachateli, podle vystřelených nábojnic nalezených na místě činu a střel vyjmutých z těla mrtvoly, z těla postřelené osoby nebo z jiného zasaženého objektu, se zjišťuje skupinová příslušnost zbraně zejména k pátracím účelům.

Byla-li zajištěna zbraň, zjišťuje se individuální totožnost zbraně. Podle prasků průstřelů ve skleněné tabuli se zjišťuje pořadí po sobě jdoucích výstřelů.

Pracoviště kriminalistické balistiky
tunel k záchytu vystřelených střel z pokusných výstřelů s příslušnou přístrojovou technikou Komparační mikroskop s příslušným software k vyhodnocení výsledků zkoumání

Zbraně a náboje se vyhledávají zejména:

Střely (broky, střepiny střely) se vyhledávají a zajišťují zejména: Deformované střely

Při zajišťování střel se přihlíží k tomu, že zástřely jsou mnohdy nezřetelné a kromě toho se střela při nárazu na tvrdý předmět může odrazit, roztříštit nebo změnit směr letu. Proto je třeba prohledávat i nejširší okolí a postupovat s náležitou pečlivostí.

Jiné věci a stopy k balistické expertize se vyhledávají v případech poškození objektů, někdy i na dosti nepřístupných místech. Přitom může jít o předměty zasažené zbloudilými střelami (broky), jako o průstřely okenních tabulí a zásahy jedoucích vozidel.

Důkazní souvislosti zjišťování stanoviště střelce
Taktická hlediska zajišťování objektů zkoumání

Účelem zjišťování stanoviště střelce je prokázat, odkud (z kterého místa) bylo vystřeleno. Při zjišťování stanoviště střelce se vychází ze souhrnu (porovnání) jednotlivých stop a z dalších zjištění, které zpravidla tvoří:

Při určování stanoviště střelce se bere v úvahu, že maximální dostřel běžně používaných ručních střelných zbraní je od 1000 do 5000 m.

Zkoumání se provede zpravidla na místě činu. Ve sporných případech se přikročí k provedení vyšetřovacího pokusu, popř. k rekonstrukci činu.

Důkazní souvislosti zjišťování směru střelby
Taktická hlediska zajišťování objektů zkoumání

Zjišťování směru střelby se provádí k objasnění polohy zbraně v době střelby a v souvislosti s tím i zjištění stanoviště střelce a způsobu střelby.

Směr střelby se zjišťuje:

Důkazní souvislosti zjišťování vzdálenosti střelby.
Taktická hlediska zajišťování objektů zkoumání

V případech zranění nebo usmrcení osob střelnými zbraněmi se zpravidla zjišťuje, z jaké vzdálenosti bylo proti předpokládanému předmětu nebo materiálu (např. oděvní součástce) vystřeleno.

Vzdálenost střelby se zjišťuje ze souhrnu údajů:

K zjištění vzdálenosti střelby se vyžádá u pitvajícího lékaře přesný popis směru střelného kanálu, stav střelného zranění, a to poloha a zasažené orgány, vzhled, rozsah apod. Vždy se vyžaduje histologické a mikroskopické vyšetření rány a jejího okolí.

V případě zranění střelnou zbraní vyzve se ošetřující lékař, aby důkladně prohlédl vstřel a jeho okolí, střelný kanál i výstřel zejména s ohledem na přítomnost zplodin zajistil pro další chemická, mikroskopická, popř. histologická vyšetření. O všech těchto zjištěních se sepíší podrobné protokoly (nálezy), které se připojí k event. žádosti o balistickou, popř. i chemickou expertizu.

Došlo-li ke smrtelnému následku, zajistí se, aby mrtvola nebyla svlékána z oděvu, kterým střela pronikla. Pitvající lékař se pak vyzve, aby porovnal, zda vstřelové a výstřelové otvory na oděvu odpovídají stejným otvorům v těle.

Nelze-li vzdálenost střelby zjistit, materiály ke zkoumání se zašlou expertizní součásti (Kriminalistickému ústavu). Přitom se přihlíží k tomu, že lze zjistit vzdálenost střelby jen v nevelkém rozmezí, maximálně do 2 - 2,5 m, většinou však méně, při střelbě hromadnou střelou se vzdálenost střelby určuje podle rozptylu brokového roje od 2 do 50 metrů (výjimečně i více) s chybou plus minus 10% a za předpokladu, že zkoumaný předmět byl zasažen podstatnou částí brokového roje.

V dožádání o určení vzdálenosti střelby se uvede, zda se mezi zkoumaným předmětem a ústím hlavně nenacházely v okamžiku výstřelu další předměty.

Důkazní souvislosti zjišťování doby poslední střelby
Taktická hlediska zajišťování objektů zkoumání

Doba poslední střelby se zjišťuje zejména k prověření, zda v kritické době nebylo ze zbraně stříleno.

Zjištění doby střelby lze provést jen s pravděpodobnostním výsledkem a jen v některých případech zvláště za předpokladu, že zbraň nebyla čištěna. Při expertize se vychází ze stavu vývrtu hlavně (produkty výstřelu a zaprášení, koroze vývrtu hlavně a některých jiných částí zbraně) a ze stavu konzervačních prostředků na pohyblivých částech zbraně.

Jestliže zbraň byla po posledním výstřelu vyčištěna a není napadena rzí, lze se vyjádřit, a to jen velmi přibližně, k době poslední konzervace, nikoli k době poslední střelby. Obdobně se lze velmi přibližně vyjádřit ke stáří event. koroze (počátek jejího vzniku nemusí souhlasit s dobou poslední střelby).

Důkazní souvislosti zkoumání dráhy letu střely a předmětů se zásahy střel

Zkoumáním různých předmětů se zásahy střel (střelných zbraní) se určují:

Fotografická dokumentace zásahu střel
 • stopy způsobené střelnou zbraní, přitom se zjišťuje, zda jde o průstřel, zástřel (při kterém střela zůstala v objektu, do kterého vnikla) nebo nástřel (při kterém střela vytvoří jen stopu na povrchu zasaženého objektu),

 • vstřely na objektech s průstřely (místa, kde střela vnikla do objektu) a výstřelu (místa, kde střela objekt opustila), ze kterého směru bylo proti objektu vystřeleno,

 • druh a ráže střely,

 • vzdálenost ústí hlavně od zasaženého předmětu v okamžiku výstřelu.
 • Zkoumáním se zjišťuje zejména dráha letu střely, účinnost střely v různých bodech dráhy a další okolnosti související se střelbou.

  Technika zajišťování zbraní

  Při zajišťování zbraně:

  Technika zajišťování nábojnic, střel a nábojů

  Na místech, na kterých bylo použito střelné zbraně , se vyhledávají a zajistí všechny nábojnice, střely a náboje. Za tím účelem se zjistí, pokud je to možné, stanoviště střelce a směr střelby.

  Služební pes při vyhledávání nábojnic

  Služební pes při vyhledávání nábojnic

  Při hledání nábojnic a nábojů se postupuje systematicky tak, aby žádný prostor nezůstal neprohlédnut. Podle okolností se použije tyč posunovaná tak, že ohraničuje celý již prohledaný prostor.

  Podle potřeby se použije služební pes, zejména v případech, kdy má být prohledán větší nebo nepřehledný prostor (vysoká tráva, listí, sníh, křoví apod.). Může se využít i hledače kovů.

  Střela (brok) se vyjímá z předmětu, ve kterém vězí tak, aby se přitom stopy na střele (broku) neporušily nebo dokonce nezničily a nebyla tak znemožněna identifikace, proto se nepoužívají kovové nástroje, Je-li to možné, střela i s okolním materiálem se vyřízne.

  Při vyjímání střel z těl osob a zvířat se dbá, aby stopy na střele nebyly poškozeny, to se lékaři připomene. Nesouhlasí-li počet vstřelových otvorů v těle s počtem nalezených střel, vyžádá se hledání střel pomocí rentgenu. Rentgenu se využije i k hledání střel, střepin nebo broků v tlustých částech oděvu, v matracích, peřinách apod.

  Při přenášení, převážení, svlékání nebo jiné manipulaci s poraněnými nebo usmrcenými osobami se věnuje pozornost střelám, které mnohdy zůstanou v oděvu a mohou snadno vypadnout.

  Znečištěné střely se neotvírají, aby se nepoškodily stopy na jejich povrchu. Je-li obava, že by během dopravy ke zkoumání mohly zrezivět (zejména u střel potřísněných krví a zbytky tkáně), nekonzervují se tukem. Na tuto okolnost se v dožádání upozorní. Má-li být zároveň provedena biologická expertiza, střela se konzervuje způsobem uvedeným v čl. 188.

  Bylo-li stříleno brokovými náboji, hledají se i jejich zátky a krytky, místa jejich nálezu se zakreslí do plánku. Přitom se přihlíží k tomu, že zátka může být zhotovena z novinového papíru apod.

  Místa nálezu střel, nábojnic a nábojů se popíší, zakreslí do plánku a označí se na fotografii, každá nábojnice, střela i náboj se samostatně zabalí do sáčku nebo krabičky a označí místem nálezu.

  Technika zajišťování předmětů k zkoumání vzdálenosti střelby

  Příprava materiálu k přepravě

  Zbraně se zasílají ke zkoumání vybité.

  Sbírky balistických stop z neobjasněných trestných činů

  Sbírka střel z neobjasněných trestných činů

  Z případů, kdy na místech neobjasněných trestných činů jsou nalezeny vystřelené nábojnice a střely a expertizu i nim provádí OKTE správ krajů, nábojnice i střely OKTE urychleně zašle k uložení do ústřední sbírky.

  K porovnání s nábojnicemi a střelami z míst neobjasněných trestných činů uložených v ústřední sbírce KÚ PČR se zasílají cestou OKTE správ krajů:


  Něco k odlehčení (pro experty)

  © JUDr. Miloslav Jedlička